หน้าหลัก > หลักสูตรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
หลักสูตรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

🛈 กฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อ 30 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกัน ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

หน่วยฝึกอบรมนาวาศิริ

ติดต่อสอบถามบริการฝึกอบรม

โทร : 064 738 9575,088 262 6608

Email : sale.navasiri@gmail.com

Line : @navasiri

รายละเอียดการฝึกซ้อม "อพยพหนีไฟ"

ระยะเวลาในการฝึกซ้อม 3 ชั่วโมง โดยประมาณ (ระยะเวลาจะปรับตามแผนในสถานประกอบกิจลูกค้า)
จำนวนผู้เข้าฝึกซ้อม (ลูกจ้างทุกคนของสถานประกอบกิจสถาน)
แจ้งจัดการฝึกซ้อมตามกฎหมายล่วงหน้า 7 วันทำการ / สรุปการฝึกอบรมภายใน 5 วันทำการ
ได้รับวุฒิบัตรและภาพถ่าย ภายใน 5 วันทำการ
ฟรี เอกสารคู่มือประกอบการฝึกซ้อม, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม

** กรณีลูกค้าไม่มีแผนสำหรับการฝึกซ้อม เรายินดีให้คำปรึกษา **

ประชุมซ้อมแผน เตรียมความพร้อม

ประชุมชี้แจงและซ้อมทีมอำนวยการ ทีมดับเพลิง คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องกับแผนอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ

- แผนการดับเพลิง
- แผนการอพยพหนีไฟ
- แผนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- การจัดการฝึกซ้อมเตรียมพร้อม
- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตาแผนของสถานประกอบกิจการ โดยการจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมในการเสมือนจริง

- การแจ้งเหตุเมื่อพบเจอเหตุ
- การระงับเหตุเบื้องต้น
- การนำอพยพและใช้เส้นทางอพยพหนีไ ไปจุดรวมพล
- การตั้งกองอำนวยการ และบริหารจัดการ
- การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.