หน้าหลัก > หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น
หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

🛈 กฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อ 27 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกต้าง ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

หน่วยฝึกอบรมนาวาศิริ ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เราเน้นความปลอดภัย

ในการฝึกปฎิบัติทุกๆรูปแบบผู้เข้ารับการอบรมต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มคองความปลอดภัยส่วนบุคคล และมีครูฝึกดูแลตลอดการฝึกเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

มาตรฐานและคุณภาพต้องมาก่อน

เราเน้นมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ ผู้เข้าอบรมต้องได้รับวิชาการและการปฎิบัติเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับความสนุกและเสียงหัวเราะ

หน่วยฝึกอบรมนาวาศิริ

ติดต่อสอบถามบริการฝึกอบรม

โทร : 064 738 9575,088 262 6608

Email : sale.navasiri@gmail.com

Line : @navasiri

เรามีบริการทั้งแบบ In-House Training และ Public Training


รายละเอียดการฝึกอบรม "หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น"

ระยะเวลาในการฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง / ภาคปฎิบัติ 3 ชั่วโมง) จำนวน 1 วัน
จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละไม่เกิน 60 คน
แจ้งจัดการฝึกอบรมตามกฎหมายล่วงหน้า 7 วันทำการ / สรุปการฝึกอบรมภายใน 5 วันทำการ
ได้รับวุฒิบัตรและภาพถ่าย ภายใน 5 วันทำการ
ฟรี เอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม

การอบรมภาคทฤษฎี

การฝึกภาคทฤษฎี "สร้างวิชาการควบคู่ไปกับความสนุกสนาน"

- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้-การแบ่งประเภทของเชื้อเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ-จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
- การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
- เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
- วิธีการใช้อุปกณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
- แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

การอบรมภาคปฎิบัติ

การอบรมภาคปฎิบัติ "เราเน้นความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง"

- ฝึกดับเพลิงประเภท เอ บี และ ซี
- ฝึกการใช้ถังดับเพลิงชนิดน้ำอักแรงดัน-ฝึกการใช้ถังดับเพลิงขนิดผงเคมีแห้ง-ฝึกการใช้ถังดับเพลิงชนิด Co2
- ฝึกการใช้ถังดับเพลิงชนิดน้ำผสมโฟมสะสมแรงดัน
- ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายน้ำดับเพลิงและหัวฉีด (กรณีสถานประกอบกิจการมีระบบดับเพลิง)

© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.